Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD 

I.

Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s právními předpisy, zejména ustanoveními Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění práv vyplývajících se záruky za zboží. Dodavatelem je provozovatel e-shopu LEDtabule.cz, Tomáš Měřínský registrován u živnostenského úřadu, Městský úřad Vyškov, č.j.: MV 478/2021 ŽÚ/Kou/3 ze dne 26. 5. 2014, IČ: 03038009 (dále jen dodavatel). Odběratelem je subjekt, který s dodavatelem uzavřel kupní smlouvu (dále jen odběratel). Není-li uvedeno jinak, pak tento reklamační řád upravuje vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské subjekty a mezi dodavatelem a odběratelem, který je spotřebitelem. Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi dodavatelem a odběratelem a odběratel byl při uzavírání kupní smlouvy s reklamačním řádem seznámen a souhlasí s ním.


II.

1. Dodavatel neodpovídá za vady zboží, o kterých odběratel věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavírána, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které mělo zboží mít dle smlouvy.

2. Po převzetí zboží je odběratel povinen zkontrolovat množství, typ a druh zboží. Případné nesrovnalosti je nutné oznámit dodavateli nejpozději do 24 hod. od převzetí zásilky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Dodavatel si vyhrazuje právo neuznat reklamaci na chybnou dodávku zboží, pokud byla objednávka podána pouze telefonicky.

3. Po převzetí zboží je dále odběratel povinen zkontrolovat zboží a ihned zřejmé vady oznámit (např. rozbité skleněné a keramické příslušenství, rozbitá zrcadla, led tabule, rozbité skleněné police, apod.) bezodkladně dodavateli (nejdéle do 24 hod. po převzetí zboží). Na pozdější reklamace nebude brán zřetel!

4. V případě doručení zboží přepravní službou je odběratel povinen zkontrolovat stav zásilky a při zjevném porušení obalu sepsat zápis o stavu zásilky s přepravní službou a zásilku odmítnout.

5. Prodávající si vyhrazuje právo změnit vzhled zboží a použité materiály oproti aktuálnímu katalogu a webovým stránkám prodávajícího, a to bez předchozího upozornění. Tyto změny se nepovažují za vady zboží a nezakládají odpovědnost prodávajícího za vady zboží.


III.

Na zboží je poskytována záruční doba v délce 24 měsíců ode dne jeho převzetí odběratelem, není-li v konkrétním případě stanovena na vybrané zboží záruka delší. Prodloužená záruční doba se vždy vztahuje pouze na funkčnost a povrchovou úpravu výrobků. Prodloužená záruční doba se nevztahuje na části výrobků nebo výrobky označené dodavatelem/výrobcem jako spotřební: popisovací fix, hadřík z textilie, plastové části a výrobky, skleněné, plastové a keramické příslušenství. Na tyto díly se vždy vztahuje pouze zákonná záruční doba. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.


Prodloužená záruční doba na výrobky:

- LED podsvícená zrcadla - 2 roky

- LED světelné tabule - 2 roky

- stojan / stativ pro LED tabule - 2 roky


IV.

1. Dodavatel neodpovídá za níže uvedené vady zboží:

- za závady a poškození způsobené nesprávným používáním, neodbornou manipulací nebo instalací.

- za závady způsobené nedodržením podmínek o údržbě výrobku (viz. údržba výrobku).

- za závady způsobené mechanickým poškozením odběratelem, montážní firmou nebo konečným spotřebitelem.

- za závady vzniklé nečistotami ve vodovodním řádu nebo poškození způsobené vodním kamenem.

- za závady vzniklé za neobvyklých podmínek, neodvratnou událostí (přírodní katastrofy), elektrostatickým výbojem, bleskem, povětrnostními vlivy, apod.

- za závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním.

- za závady vzniklé při nedodržení obecných zásad pro běžné nakládání se zbožím obdobného charakteru.

- za závady vzniklé běžným opotřebením výrobku.


2. Za vadu zboží rovněž nelze považovat, když věc byla užívána nadměrně či jinak nepřiměřeně účelu, pro který se běžně užívá nebo by se měla užívat.

U skleněných výrobků a výrobků z keramiky není považováno za závadu pokud se liší odstín barvy od vystavených vzorků na prodejně nebo od obrázků v tištěné podobě. Rovněž nejsou považovány za závadu drobné kresby, nesrovnalosti a drobné tečky v povrchu skla ( u skleněných výrobků ) či glazury ( u keramických výrobků).

Za vadu není považováno pokud výrobky nejsou značeny chybějícím logem.

Za vadu není považováno pokud se výrobky ze skla drobně tvarově odlišují ( +/- 2 %)

3. Další nároky z odpovědnosti za vady a lhůty k jejich uplatnění se řídí zákonem.


V.

Zboží zaslané k reklamaci musí vždy obsahovat kromě podrobného popisu závady i doklad o zakoupení ( kopii). Zboží zaslané k reklamaci musí být řádně očištěno! Dále si dodavatel vyhrazuje právo odložit řešení reklamace a neočištěné zboží nejprve zaslat zpět na náklady odběratele. Veškeré zboží zaslané k reklamaci musí být bezpečně a správně zabaleno tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Za vady vzniklé přepravou v důsledku nedostatečného obalu nese vinu odesílatel či odběratel.


VI.

1. Je-li odběratel spotřebitelem, pak je dodavatel povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

2. Je-li odběratel spotřebitelem, pak dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

3. Je-li odběratel podnikatelem, který při uzavírání kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti, pak je dodavatel povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje.

4. O tom, zda reklamace bude vyřízena kladně nebo záporně rozhoduje reklamační oddělení dodavatele, které je vždy povinno spolu s reklamovaným zbožím poslat písemné vyjádření k reklamaci.

5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává odběratel záruku novou v délce 24 měsíců.


VII.

Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné díly nebo celý výrobek za inovované. Původní vyměněné díly, případně celé výrobky se stávají majetkem dodavatele.


VIII.

Je-li odběratel spotřebitelem, pak při uplatnění reklamace platí následující:

- jde-li o vadu, kterou lze odstranit, pak má odběratel právo na bezplatně, včasné a řádné odstranění vady, a dodavatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit;

- jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, pak má odběratel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší odběrateli, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však odběratel nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat;

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li odběratel výměnu věci, má odběratel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Není-li reklamované zboží již v prodeji, má odběratel právo na odebrání jiného (druhově určeného) zboží ve stejné cenové relaci. Pokud to není možné, má právo na vrácení kupní ceny výrobku.


Je-li odběratel podnikatelem, který při uzavírání kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti, pak při uplatnění reklamace má odběratel právo na výměnu vadného zboží za bezvadné pouze v případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou, tj. o vadu, která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady a vadu prokazatelně nelze opravit. Není-li reklamované zboží již v prodeji, má odběratel právo na odebrání jiného (druhově určeného) zboží ve stejné cenové relaci. Pokud to není možné, má právo na vrácení kupní ceny výrobku.


IX

1. Údržba výrobků

Všeobecný návod údržby

Povrch pochromovaných výrobků a výrobků z korozivzdorné oceli vyžaduje pravidelné čištění. Skleněné výrobky lze čistit horkou vodou s prostředkem na mytí nádobí (saponát) a poté přeleštit jemným hadříkem a vytřít do sucha. Na skleněné výrobky je nutné používat bezchlorové prostředky ! Např. na čištění skla.

V žádném případě nepoužívejte k čištění myčku na nádobí.

Poškození může nastat v těchto případech :

a) použití bělících nebo desinfekčních prostředků především pokud obsahují sloučeniny chloru (chlornany, chlorečnany, apod.). Tyto prostředky nemusí být používány přímo na výrobky.

b) vlivem působení vodního kamene. Tlusté vrstvy vodního kamene, které jsou i vlhké, výrazně zvyšují riziko poškození i koroze.

c) použití alkalických nebo kyselých silně koncentrovaných čisticích prostředků a prostředků obsahující silná oxidační činidla (protiplísňové a bělící prostředky). Tyto prostředky nemusí být používány přímo na výrobky. V omezeně provětrávaných prostorech je vhodné se vyhnout použití těchto prostředků – odpařované chlorované sloučeniny mohou na povrchu kondenzovat a tím ho poškodit. Pokud je nutné tyto čisticí nebo desinfekční prostředky použít, je nutné zajistit dobré větrání prostor a čištěné povrchy dobře a rychle opláchnout!

d) použití prostředků stavební chemie určených pro čištění např. dlažeb od stavebních hmot - jsou velmi korozně agresivní!

e) použití tekutých nebo pastovitých písků, které obsahují abrasivní částice! Je třeba vyhnout se jakýmkoli drsným čisticím prostředkům, protože ty mohou být příčinou škrábanců. V žádném případě se nesmí používat ocelová vlna. Ta uvolňuje částečky železa, které porušují povrch.

f) používání ponorných lázní na čištění stříbra! Ty obsahují silné kyseliny nebo chloridy a jsou pro čištění pochromovaných výrobků či výrobků z korozivzdorné oceli rovněž naprosto nevhodné.

g) v případě čištění povrchů čistícími prostředky, kde není známé složení, které by mohlo poškodit vrchní vrstvu povrchové úpravy. Škodlivá je i kuchyňská sůl.


Používáním nevhodných čistících prostředků nebo nesprávnou údržbou dochází k poškození výrobku vinou spotřebitele a na vzniklé závady nemůže být uplatněna reklamace!